Premiazione Gara Ciclistica
Premiazione Gara Ciclistica
Via Bitinia
Via Bitinia
Come Abitavamo, Circonvallazione Ostiense
Come Abitavamo, Circonvallazione Ostiense
Anni '50 Via Genzano
Anni '50 Via Genzano
Anni '50 - Via Genzano
Anni '50 - Via Genzano
Anni '50 Via Citerni
Anni '50 Via Citerni
Anni '60 Via Mario Musco in costruzione
Anni '60 Via Mario Musco in costruzione
Anni '60 Via Mario Musco
Anni '60 Via Mario Musco
Anni '60 Via P. Maranella
Anni '60 Via P. Maranella